Contact

Ben je op zoek naar een betrouwbare vertaalpartner om je content er ook in andere talen te laten uitspringen? Of heb je al meteen een concrete vertaalaanvraag? Dan kan je hier terecht via het offerteformulier of stuur ons een mail.

Blue Lines Translations bvba
Dok Noord 4C bus 102, 9000 Gent

Ons btw-nummer
BE0873.198.354

Ons telefoonnummer
+32 (0)9 233 16 06

E-mail

info@bluelines.eu

Blijf op de hoogte
Maak je geen zorgen, we gaan je niet spammen met nieuwsbrieven. Enkel als we echt nieuws hebben, zal er een mailtje je richting uitkomen. Lees: hooguit een paar keer per jaar. Zo blijf je op de hoogte van wat er reilt en zeilt bij Blue Lines, zonder te kapseizen door alle spam. Dus relax en schrijf je in.

Schrijf me in

Vul hieronder je contactgegevens in.

Vul hieronder je contactgegevens in.

Prijsvraag vertaling

Stuur de brontekst (of een draft van de brontekst). Liefst een bewerkbaar formaat, zoals Word, Excel, Powerpoint of Indesign. Zijn er meerdere bestanden, stuur dan een .zip

Wens je ons een bezoekje te brengen om de koffie van onze MoccaMaster te proeven? Altijd welkom! Zelfs als je geen koffie lust. Hieronder vind je onze adresgegevens en een plannetje van de Dok Noord-site.

kaart2

Naar Sint-Salvatorstraat met tram 4

We zijn vlot bereikbaar per fiets of met het openbaar vervoer - tram 4 stopt nagenoeg om de hoek - en ook station Dampoort is hooguit een kwartiertje te voet.

kaart2

Naar Sint-Salvatorstraat of Sassevaartstraat

Kom je met de auto? Dan stel je je gps best in op Sint-Salvatorstraat 18. Parkeren kan in de buurt, maar is wel betalend. Met het plannetje van de Dok Noord-site bij de hand kan je ons niet missen! Rij je elektrisch? In de Dok Noord-parking zijn een paar laadpunten! Voor de parking rij je best via de Sassevaartstraat.

1. Algemene clausule
De algemene voorwaarden van Blue Lines hebben voorrang op die van de opdrachtgever en behoudens andersluidend
en welomschreven beding, doet de opdrachtgever afstand van zijn eigen algemene voorwaarden.
 
2. Leveringsvoorwaarden
De opdrachtgever stelt Blue Lines in staat de moeilijkheidsgraad van de te vertalen tekst te beoordelen. Een
telefonisch aangeboden en door Blue lines aanvaarde opdracht zal steeds onmiddellijk schriftelijk bevestigd worden
door Blue Lines, met vermelding van het overeengekomen tarief en de afgesproken leveringstermijn.
 
3. Aansprakelijkheid
A. van Blue Lines
Blue Lines is niet aansprakelijk, wanneer vertraging in de uitvoering van het werk te wijten is aan ziekte, ongeval,
tijdelijke arbeidsongeschiktheid of overmacht in het algemeen. Blue Lines moet dit wel binnen een redelijke termijn
melden aan zijn opdrachtgever.
Blue Lines is evenmin aansprakelijk, wanneer de vertraging het gevolg is van laattijdige aflevering door derden
(koerierbedrijven, post e.d.) of wanneer de brontekst en/of de vertaling zelf beschadigd werd tijdens de verzending.
Evenmin zal Blue Lines instaan voor het verlies door derden (post, koerierbedrijven)van de brontekst of de vertaling.
Blue Lines kan geen aansprakelijkheid nemen voor de gebreken aan de door de opdrachtgever bezorgde tekst.
Blue Lines aanvaardt de aansprakelijkheid voor de kwaliteit van de uitgevoerde vertaling, voor zover zij integraal en
ongewijzigd wordt gebruikt. De aansprakelijkheid van Blue lines is in elk geval beperkt tot het factuurbedrag van de
vertaling met een maximum van 5000,00 euro.
B. van de opdrachtgever
De opdrachtgever zal vooraf of tijdens de uitvoering van de overeenkomst, aan Blue Lines alle inlichtingen
verstrekken die nodig zijn voor de goede uitvoering van de gevraagde prestaties.
 
4. Klachten: termijn van indiening en motivering
Elke factuur die niet binnen 8 dagen wordt geprotesteerd, wordt geacht te zijn aanvaard. Een klacht onderbreekt de
betalingstermijn niet.
Klachten of betwistingen over de niet-conformiteit van de vertaling, die binnen de contractuele termijn worden
geformuleerd, dienen grondig gemotiveerd te worden met woordenboeken, glossaria, door bevoegde native speakers
geschreven gelijkwaardig tekstmateriaal.
Het ongemotiveerd weigeren van een vertaling vormt geen reden tot niet-betaling van de factuur.
 
5. Annulering van de vertaalopdracht
Bij eenzijdige annulering van de vertaalopdracht door de opdrachtgever, zal deze een vergoeding verschuldigd zijn.
Deze vergoeding zal bestaan uit het al daadwerkelijk gepresteerde vertaalwerk en het voorafgaand terminologisch
opzoekingswerk.
Blue Lines mag een verbrekingsvergoeding vragen voor contractbreuk gelijk aan 20 % van het factuurbedrag.
 
6. Hoedanigheid van de opdrachtgever
De opdrachtgever wordt geacht te handelen in hoedanigheid van auteur van de vertalen tekst en machtigt
uitdrukkelijk tot vertaling ervan, conform artikel 12 van de wet van 22.3.1986 op het auteursrecht.
 
7. Betaling
Overeenkomstig artikel 4 van de wet betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties
d.d. 02.08.2002, dienen onze facturen betaald te worden binnen de 30 kalenderdagen na ontvangst van de factuur.
Betalingen na deze termijn brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten met zich mee, gelijk aan
1% per maand vanaf de factuurdatum alsmede een forfaitaire vergoeding van 10% op het factuurbedrag, met een
minimum van 150euro als schadevergoeding.
 
8. Bevoegde rechtbank
In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Gent bevoegd. Onderhavige algemene
voorwaarden worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.
 
9. Beroepsgeheim en deontologie
Blue Lines is gebonden door het beroepsgeheim. Dit impliceert de geheimhouding over de identiteit van de
opdrachtgever, de inhoud van de brontekst en van de vertaling zelf. Blue Lines verbindt zich ertoe steeds vertaalwerk
van goede kwaliteit te leveren.
 
10. Tariefstructuur
Betreffende de per uur betaalde diensten (revisie en/of vertaling), worden de bedragen in overleg met beide partijen
overeengekomen. Elk begonnen uur telt als een volledig uur.
Blue Lines heeft het recht het minimumtarief te verhogen bij dringend werk, avond-, weekend of nachtwerk of
wanneer het werk bijzondere terminologische opzoekingen vereist. In dat geval zal Blue Lines de meerprijs
uitdrukkelijk vermelden in zijn orderbevestiging aan de opdrachtgever.
 
 

Cookies

We gebruiken cookies om jouw gebruikerservaring te verbeteren.

Meer info