Algemene voorwaarden

1. Algemene clausule

Onderhavige algemene voorwaarden maken wezenlijk deel uit van onze offertes. Door een offerte van Blue Lines te aanvaarden, aanvaardt de klant ook onderhavige algemene voorwaarden.

De algemene voorwaarden van Blue Lines hebben voorrang op die van de opdrachtgever en behoudens andersluidend en welomschreven beding, doet de opdrachtgever afstand van zijn eigen algemene voorwaarden.

2. Leveringsvoorwaarden en tarieven

De opdrachtgever stelt Blue Lines in staat de moeilijkheidsgraad van de te vertalen tekst te beoordelen. Een telefonisch aangeboden en door Blue Lines aanvaarde opdracht zal steeds onmiddellijk schriftelijk bevestigd worden door Blue Lines, met vermelding van het overeengekomen tarief en de afgesproken leveringstermijn.

Offertes zijn enkel bindend indien Blue Lines het volledige te vertalen document heeft ontvangen. Indien Blue Lines slechts een deel van het te vertalen document heeft ontvangen of er wijzigingen werden aangebracht na het opstellen van de offerte, heeft Blue Lines het recht de offerte (i.e. prijs en levertermijn) te wijzigen.

Voor vertalingen geldt doorgaans een woordtarief. Het tarief wordt vooraf meegedeeld.

Betreffende de per uur betaalde diensten (revisie, copywriting, vertaling, tolkopdrachten, enz.), worden de bedragen in overleg met beide partijen overeengekomen. Elk begonnen uur telt als een volledig uur.

Blue Lines heeft het recht het tarief te verhogen bij dringend werk, avond-, weekend- of nachtwerk. In dat geval zal Blue Lines de meerprijs uitdrukkelijk vermelden in zijn offerte aan de opdrachtgever.

3. Aansprakelijkheid

A. van Blue Lines

Blue Lines zal al het mogelijke doen om de overeengekomen deadline na te komen. Blue Lines is echter niet aansprakelijk, wanneer vertraging in de uitvoering van het werk te wijten is aan ziekte, ongeval, tijdelijke arbeidsongeschiktheid of overmacht in het algemeen. Blue Lines moet dit wel binnen een redelijke termijn melden aan zijn opdrachtgever. Blue Lines is evenmin aansprakelijk, wanneer de vertraging het gevolg is van laattijdige aflevering door derden (e-mailprovider, koerierdiensten, post e.d.) of wanneer de brontekst en/of de vertaling zelf beschadigd werd tijdens de verzending. Evenmin zal Blue Lines instaan voor het verlies door derden (e-mailprovider, post, koerierdiensten) van de brontekst of de vertaling. Blue Lines kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de gebreken in de door de opdrachtgever bezorgde tekst.

Laattijdige levering ten gevolge van overmacht of door handelingen van derden vormt in geen geval een grond tot annulering van de bestelling of tot verkrijging van enige korting of schadevergoeding.

Blue Lines aanvaardt de aansprakelijkheid voor de kwaliteit van de uitgevoerde vertaling, voor zover zij integraal en ongewijzigd wordt gebruikt. De aansprakelijkheid van Blue Lines is in elk geval beperkt tot het betaalde factuurbedrag voor de vertaling met een maximum van 5000,00 euro.

B. van de opdrachtgever

De opdrachtgever zal vooraf of tijdens de uitvoering van de overeenkomst aan Blue Lines alle inlichtingen verstrekken die nodig zijn voor de goede en tijdige uitvoering van de gevraagde prestaties.

4. Klachten: termijn van indiening en motivering

Elke factuur die niet binnen 8 dagen wordt geprotesteerd, wordt geacht te zijn aanvaard. Een klacht onderbreekt de betalingstermijn niet.

Klachten of betwistingen over de niet-conformiteit van de vertaling, die binnen de contractuele termijn worden geformuleerd, dienen grondig gemotiveerd te worden met woordenboeken, glossaria, door bevoegde native speakers geschreven gelijkwaardig tekstmateriaal. Het ongemotiveerd weigeren van een vertaling vormt geen reden tot niet-betaling van de factuur.

5. Annulering van de vertaalopdracht

Bij eenzijdige annulering van de vertaalopdracht door de opdrachtgever, zal deze het volledige bedrag verschuldigd blijven. Indien nog niet al het vertaalwerk werd uitgevoerd, staat het Blue Lines vrij een korting voor te stellen. De korting wordt bepaald op basis van het al uitgevoerde (voorbereidende) werk.

6. Hoedanigheid van de opdrachtgever

De opdrachtgever wordt geacht te handelen in hoedanigheid van auteur van de te vertalen tekst en machtigt uitdrukkelijk tot vertaling ervan, conform artikel 12 van de wet van 22.3.1986 op het auteursrecht.

7. Betaling

Onze facturen dienen te worden betaald binnen de 30 kalenderdagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk een andere vervaldatum op de factuur wordt vermeld. Bij niet-betaling van onze facturen op de vervaldag zal het bedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling verwijlintresten met zich meebrengen, gelijk aan 12 % per jaar, alsmede een bijkomende forfaitaire schadevergoeding van 10 % op de verschuldigde bedragen met een minimum van 150 euro.

8. Bevoegde rechtbank

In geval van betwisting zijn uitsluitend de Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent, het vredegerecht van het vierde kanton Gent, en de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent, bevoegd.

9. Beroepsgeheim en deontologie

Blue Lines is gebonden door het beroepsgeheim. Dit impliceert de geheimhouding over de identiteit van de opdrachtgever, de inhoud van de brontekst en van de vertaling zelf. Blue Lines verbindt zich ertoe steeds vertaalwerk van goede kwaliteit te leveren.

Blue Lines kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schending van de geheimhoudingsplicht door derden.

10. Privacybeleid

Blue Lines verbindt er zich toe om de persoonsgegevens van de opdrachtgever enkel te gebruiken in het kader van een goede samenwerking en die in geen geval door te geven aan derden, tenzij dit nodig is voor de gebruikelijke bedrijfsvoering (boekhouding, vertalingen enz.).

De opdrachtgever is er zich van bewust dat Blue Lines voor de uitvoering van de aan ons toevertrouwde opdracht een beroep doet op externe leveranciers (vertalers, tolken, copywriters, enz.). Blue Lines sluit met deze leveranciers een verwerkingsovereenkomst af, om te garanderen dat zij voldoen aan de verplichtingen uiteengezet in de AVG. De opdrachtgever gaat met deze werkwijze akkoord en verbindt zich ertoe de betrokkenen hiervan op de hoogte te brengen, conform artikels 13 en 14 van de AVG.

Voor meer informatie over het gebruik en de bescherming van persoonsgegevens verwijzen we naar ons privacybeleid.