Privacybeleid van Blue Lines

1. Intro
2. Waarom bewaren we de persoonsgegevens van onze klanten?
3. Welke persoonsgegevens verwerken we en hoe verzamelen we ze?
3.1. Deze gegevens worden automatisch verzameld:
3.2 Deze gegevens worden verzameld wanneer jij ze ons bezorgt:
4. Hoe lang houden we je persoonsgegevens bij?
5. Geven we je persoonsgegevens door?
6. Wat zijn je rechten?
7. Vragen?

1. Intro

Dit algemene privacybeleid regelt de verwerking van jouw persoonsgegevens door Blue Lines in het kader van je bezoek aan onze website, of jouw communicatie met ons via onze website, via e-mail, briefwisseling, telefoon of sociale media.

Je persoonsgegevens worden verwerkt door Blue Lines, Kompasplein 19 bus 3B, 9000 Gent, België, met ondernemingsnummer BE0873.198.354.

2. Waarom bewaren we de persoonsgegevens van onze klanten?

In het kader van onze zakelijke activiteiten moeten we soms gegevens over jou verzamelen, verwerken en opslaan. Deze gegevens hebben niet alleen betrekking op je bedrijf (bedrijfsnaam, adres, btw-nummer, …), maar ook op jou als persoon (naam, e-mailadres, gsm-nummer, geslacht, taal, functie, …).

We gebruiken en bewaren enkel gegevens die we nodig hebben om jou de gevraagde dienstverlening te kunnen bieden (prijsoffertes maken, vertaalprojecten aanmaken, facturen opstellen, … ), onder de voorwaarden die we zijn overeengekomen en binnen het kader van de bij wet bepaalde boekhoudkundige en andere verplichtingen enz., kortom om goed en correct te kunnen samenwerken.

3. Welke persoonsgegevens verwerken we en hoe verzamelen we ze?

3.1. Deze gegevens worden automatisch verzameld:

We gebruiken cookies op onze website om gegevens over jou op te slaan. Voor meer informatie, lees onze cookie policy.

 

3.2. Deze gegevens worden verzameld wanneer jij ze ons bezorgt:

 • Wanneer je het contactformulier of offerteformulier op onze website invult, dan verzamelen wij de identiteitsinformatie die je ons bezorgt, zoals jouw voornaam, naam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer, de inhoud van het bericht en de technische details ervan (datum, tijdstip)
 • Wanneer je ons een e-mail of brief stuurt dan verzamelen wij de identiteitsinformatie die je ons bezorgt, zoals jouw naam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer, de inhoud van de e-mail of brief en de (technische) details ervan (datum, tijdstip)
 • Om een offerte, en in een latere fase ook de factuur, te kunnen opstellen, worden de persoonsgegevens die jij ons bezorgt, opgenomen in onze databank. Het gaat om gegevens die we nodig hebben om met jou te communiceren over onze samenwerking, zoals je naam, e-mailadres, telefoonnummer, enz. We houden ook bij in welke taal we je het best aanspreken (NL, EN, FR).
 • Voor een volledig overzicht van de gegevens die we bewaren, wie er toegang toe heeft, waarom we ze bijhouden, hoe ze beveiligd zijn, hoe lang we ze bewaren enz. verwijzen we naar ons dataregister, dat we je op eenvoudig verzoek kunnen bezorgen. Onze contactgegevens vind je onderaan dit document.
 • Als je teksten doorstuurt naar ons, Blue Lines, zij het via e-mail, zij het via het contactformulier van onze website, omdat je een prijsofferte wilt ontvangen, of omdat je een bestelling wilt plaatsen, dan gaan wij discreet om met de persoonsgegevens die in die teksten staan.
  Wij raden aan om persoonsgegevens uit bronteksten te verwijderen vooraleer die naar Blue Lines door te sturen, voor zover mogelijk en voor zover hierdoor de kwaliteit van de vertaling niet in het gedrang komt. In ieder geval behandelen wij de ontvangen teksten steeds als strikt vertrouwelijk. We geven ze alleen door aan onze freelance vertalers en andere taalspecialisten opdat zij de gevraagde opdracht kunnen uitvoeren. Wij sluiten een verwerkingsovereenkomst met alle betrokken leveranciers, waarin wij hen vragen om vertrouwelijk om te gaan met jouw teksten en mogelijke persoonsgegevens die er in kunnen staan. Dit wil zeggen dat onze leveranciers:
  > moeten voldoen aan de privacywetgeving;
  > geen persoonsgegevens uit de aangeleverde teksten mogen doorgeven aan derden;
  > verplicht zijn om een mogelijke gegevensbreuk binnen de 24 uur aan Blue Lines te melden;
  > de nodige technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen moeten nemen om de teksten inclusief de eventuele persoonsgegevens die erin kunnen staan, te beveiligen tegen verlies of onrechtvaardige verwerking;
  > alleen persoonsgegevens uit de aangeleverde teksten verwerken uit naam van Blue Lines met de instructies en onder het gezag van Blue Lines.
 • Wanneer je je inschrijft op onze nieuwsbrief via de website, bewaren we, naast de hierboven vermelde technische info, de informatie die je zelf opgeeft (naam, e-mailadres) in combinatie met het tijdstip waarop je inschreef. Als je een nieuwsbrief ontvangt, houden we daar statistieken van bij: hoe vaak wordt de nieuwsbrief geopend, op welke links wordt er geklikt, welke e-mailclient gebruik je, enz.

 

Blue Lines verstuurt enkele keren per jaar een nieuwsbrief met informatie (vakantiesluiting van ons bedrijf, case studies, weetjes om de samenwerking te optimaliseren, …)

Wens je niet langer marketingcommunicatie van ons te ontvangen? Dan kan je je uitschrijven voor onze nieuwsbrief via de link onderaan de nieuwsbrief. Als je je uitschrijft voor onze nieuwsbrief, dan heeft dat geen enkele invloed op onze zakelijke activiteiten of op de kwaliteit van de ondersteuning die we je bieden.

4. Hoe lang houden we je persoonsgegevens bij?

De gegevens van onze klanten bewaren we zolang als de wet ons daartoe verplicht.

We bewaren teksten en vertalingen waarin persoonsgegevens voorkomen gedurende vijf jaar, en verwijderen ze dan definitief.

Als je ons expliciet schriftelijk of via e-mail vraagt om jouw persoonsgegevens te verwijderen, zullen wij dit binnen een termijn van een jaar doen, voor zover die persoonsgegevens niet samenvallen met persoonsgegevens die voortvloeien uit contracten. De verjaartermijn voor contractuele zaken bedraagt immers 10 jaar.

5. Geven we je persoonsgegevens door?

Uiteraard verkopen we je persoonsgegevens in geen geval door, maar soms moeten we bepaalde persoonsgegevens doorgeven aan derden, bijvoorbeeld om:

 • boekhoudkundige verrichtingen uit te voeren in overeenstemming met onze zakelijke activiteiten;
  de geldende wetten en regelgeving na te leven.
 • In dergelijke situaties kun je ervan op aan dat we enkel de strikt noodzakelijke gegevens doorgeven en dat onze partners even begaan zijn met jouw privacy als wij.

 

Voor de nieuwsbrief gebruiken we een externe dienst voor het uitsturen. Het is een Australisch bedrijf dat ook aan de verplichtingen opgelegd door de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), voldoet.

Voor de website gebruiken we een externe dienst voor het beheer en de bezoekersanalyse. Ook deze externe dienst voldoet aan de AVG-verplichtingen.

De back-up van onze gegevens gebeurt door een externe dienst in de US, die eveneens voldoet aan de AVG.

Voor de uitvoering van onze diensten (vertalingen, copywriting, revisie, enz.) doen we een beroep op externe taalkundigen met wie wij een verwerkersovereenkomst afsluiten.

6. Wat zijn je rechten?

Je gegevens worden bijgehouden door Blue Lines. Je kan op elk moment een e-mail sturen naar info@bluelines.eu met de vraag om je persoonsgegevens in te kijken of te wijzigen.

Je hebt het recht om ons te vragen naar de persoonsgegevens die we van jou verwerken, het doel en de aard van de verwerking en informatie over en met wie we deze gegevens delen.

Je hebt het recht om ons op elk moment te vragen om je persoonsgegevens bij te werken, te corrigeren of te verwijderen. We zullen persoonsgegevens binnen de termijn van een jaar na de aanvraag verwijderen, voor zover die persoonsgegevens niet samenvallen met persoonsgegevens die voortvloeien uit contracten. De verjaartermijn voor contractuele zaken bedraagt immers 10 jaar.

Je hebt het recht om je af te melden voor het gebruik of het verzamelen door ons of door derden van bepaalde gegevens, inclusief persoonlijke gegevens en niet-persoonlijke gegevens, door de instructies op de website te volgen.

Je hebt te allen tijde het recht je af te melden voor de nieuwsbrieven, bulletins of andere informatie die je van ons ontvangt per e-mail. Hiertoe volg je de instructies via het relevante afmeldingsproces dat wordt beschreven in de toepasselijke e-mail of nieuwsbrief.

Indien je van mening bent dat jouw rechten geschonden zijn, dan kan je klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit. Voor België is dat de Gegevensbeschermingsautoriteit.

7. Vragen?

We hebben ons best gedaan om ons privacybeleid eenvoudig te houden. Mocht je echter nog vragen of bedenkingen hebben, neem dan gerust contact met ons op:

Per e-mail
info@bluelines.eu

Per post
Blue Lines
Kompasplein 19 bus 3B
9000 Gent

Per telefoon
+32 (0)9 233 16 06